HM Sällskapets Stadgar

Stadgar för Hilding Mickelsson Sällskapet
§ 1 Ändamål
Hilding Mickelsson Sällskapet är en ideell förening, som har till syfte att minnas och hedra naturfotografen, författaren och filosofie hedersdoktorn Hilding Mickelsson för hans mycket betydelsefulla dokumentation i bild och skrift av Hälsinglands kulturarv. Sällskapet vill med sin verksamhet fortsätta att verka i Hilding Mickelssons anda. Sällskapet avser att ansvara för förvaltningen av Hilding Mickelssons stora efterlämnade bildskatt.

§ 2 Säte

Hilding Mickelsson Sällskapets säte är i Rengsjö församling, Hälsingland.

§ 3 Medlemskap

 Sällskapet tillämpar öppet medlemsskap. Såväl enskilda som andra föreningar och organisationer, som vill verka i Sällskapets anda, kan bli medlemmar. Medlem äger röstsrätt vid Sällskapets årsmöte.

§ 4 Ekonomi m.m.

Sällskapet finansierar sin verksamhet med medlemsavgifter och genom bidrag och insamlade medel. Medlemsavgiftens storlek fastställes årligen av årsmötet. Sällskapets räkenskapsår är kalenderåret.

§ 5 Styrelse

 Årsmötet väljer ordförande och övriga styrelseledamöter, vilka ansvarar för Sällskapets verksamhet för tiden fram till nästkommande årsmöte. Företrädare för Hilding Mickelssons efterlevande skall beredas plats i styrelsen.

§ 6 Årsmötet

Sällskapets ordinarie årsmöte hålles på Hilding-dagen den 21 februari eller vid närmast därefter följande veckoslut. Personlig kallelse till årsmötet skall skickas till samtliga medlemmar senast 14 dagar före årsmötet.Kallsen skall innehålla uppgifter om tidpunkt och plats för årsmötet samt om vilka ärenden som skall avhandlas.

Vid ordinarie årsmöte skall behandlas

1. fråga om årsmötets behöriga utlysande
2. styrelsens redogörelse för verksamheten under året samt ekonomisk berättelse
3. revisionsberättelse
4. fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
5. beslut om årsavgift
6. val av ordförande och övriga styrelseledamöter
7. val av revisorer

samt övriga frågor, som styrelsen väljer att hänskjuta till årsmötet.

Om styrelsen finner behov därav kan den kalla till ett extra årsmöte. Extra årsmöte skall även hållas om minst en mer än hälften av Sällskapets medlemmar begär det.

§ 7                 Uteslutning

Medlem som uppenbart bryter mot ändamålet för sällskapets verksamhet kan uteslutas. Beslut om uteslutning fattas av årsmötet.

§ 8                 Upplösning

Sällskapet kan upplösas om minst 4/5 av medlemmarna vid två på varandra följande årsmöten, varav minst ett ordinarie, beslutar att så skall ske.
Vid upplösning av Sällskapet skall dess tillgångar och deponeringsansvar* återgå till Hilding Mickelssons arvingar eller, om sådana ej längre finns, till någon institution som anses vara lämplig att förvalta tillgångarna.

§ 9                 Stadgeändring

Föreningens stadgar kan ändras genom beslut på ordinarie årsmöte om minst 2/3 av de beslutande enas därom.
För ändring av stadgarnas ändamålsparagraf krävs beslut av minst 2/3 av de beslutande vid två på varandra förljande årsmöten, varav minst ett skall vara ordinarie.

__________

*)                   Hilding Mickelssons söner, Olle och Erik Hildingson, har meddelat sin avsikt att deponera Hilding Mickelssons unika bildkskatt, som vid hans bortgång den 11 januari 2002 omfattade över 150.000 bilder, hos Hilding Mickelsson Sällskapet på villkor som anges i särskild överenskommelse.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

*

Följande HTML-taggar och attribut är tillåtna: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>